Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

ΗΛΙΟΥΓΕΝΝΑ -ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Φωτογραφία του Manolis Hatzidimitriou.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2017-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΛΑ ΗΛΙΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15-12-2016
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ (ΕΦΟΡΙΑ) -ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ


http://www.et.gr/images/stories/2016/fek_a94_2016/20160100094.pdfΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
27 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
2657
2658 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 94/27.05.2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4389
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων - Σκοπός
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νο-
μική προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με σκο-
πό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσό-
δων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.
2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοι-
κητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε
έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς
φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε
κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 4
του παρόντος νόμου.
3. Η έδρα της Αρχής είναι στην Αθήνα. Ειδικές Απο-
κεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής
μπορεί να συστήνονται και να λειτουργούν και εκτός
της έδρας αυτής.
4. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής καταργείται
η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών, καθώς και η θέση του Γενικού Γραμματέα
που προΐσταται αυτής.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Αρχής
1. Η Αρχή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου
Οικονομικών, που προβλέπονται, κατά την ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας της, στις διατάξεις της Υποπαρα-
γράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της
κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των
κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονομικών, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται
με τον παρόντα νόμο και με οποιαδήποτε άλλη γενική
ή ειδική διάταξη.
2. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη
των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και
την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων,
β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της
βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και
της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπρα-
ξηδημοσίων εσόδων,
γ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων
για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της,
στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής,
του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της πα-
ραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορο-
λογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και
είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των
δημοσίων εσόδων,
δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων,
οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφο-
ρούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των
διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής
νομοθεσίας που σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότη-
τάς της,
ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων,
οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων και λοιπών
διοικητικών εγγράφων που αφορούν σε θέματα οργά-
νωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως
πόρων της,
στ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων
για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλο-
ντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και
για την συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της
χημικής βιομηχανίας και την παροχή σχετικής επιστη-
μονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και
λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες,
ζ) το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των
δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση
στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης,
η) την κατάρτιση των επιμέρους επιχειρησιακών σχε-
δίων φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων
αρμοδιότητάς της και τον προγραμματισμό ελέγχων για
τη διαπίστωση της εφαρμογής της φορολογικής, τελω-
νειακής και λοιπής νομοθεσίας αρμοδιότητάς της. Επί-
σης, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αιτημάτων

ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς,
θ) τον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρε-
μπορίου, φορολογικής απάτης, παραεμπορίου και πα-
ραοικονομίας και τον καταλογισμό της διαφεύγουσας
φορολογητέας ύλης,
ι) τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών
διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγω-
γικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
και μη τήρησης της νομιμότητας που τυχόν παρατηρού-
νταιστη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών,
τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της,
ια) την εποπτεία και το συντονισμό των ελεγκτικών
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών που
υπάγονται σε αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και τον
έλεγχο των αποτελεσμάτων της δράσης τους σε σχέση
με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί με βάση τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό ελέγχων και τα προγράμματα
επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρχή,
ιβ) την εισήγηση νομοθετικών διατάξεων και μέτρων
για την ενίσχυση της φορολογικής και τελωνειακής συμ-
μόρφωσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση
και την επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των δημοσίων
εσόδων,
ιγ) τη διατύπωση απλής γνώμης για σχέδια νόμων που
ρυθμίζουν ζητήματα εμπίπτοντα στο πεδίο των αρμο-
διοτήτων της
ιδ) το συντονισμό και τη συνεργασία με άλλους φο-
ρείς και αρχές στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω
αρμοδιοτήτων.
ιε) την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού
των δαπανών της,
ιστ) την κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος προ-
μηθειών για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της,
εξαιρουμένης της προμήθειας κεντρικού εξοπλισμού
πληροφορικής και του συστημικού λογισμικού πληρο-
φορικής που απαιτείται για τη χρήση του, που εκτελείται
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομι-
κών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται
στην εκάστοτε ισχύουσα Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέ-
τησης. Η προμήθεια περιφερειακού τερματικού εξοπλι-
σμού και του λογισμικού που τον συνοδεύει γίνεται από
την Αρχή σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγρα-
φές που καθορίζει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομικών και δύναται να διενεργείται από αυτήν κα-
τόπιν αιτήματος του Διοικητή της Αρχής,
ιζ) την κατάρτιση συμβάσεων για τα έργα της Αρχής,
ιη) την εποπτεία των φορέων που λειτουργούν στην
Αρχή και τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιοποίη-
ση των ειδικών λογαριασμών που αφορούν την Αρχή ή
λειτουργίες αυτής. Ως φορείς και ειδικοί λογαριασμοί
νοούνται ο Ειδικός Λογαριασμός Τελωνείων, η αρμο-
διότητα παρακολούθησης και αξιοποίησης του οποί-
ου μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1145867/2013 ΑΥΟ (Β΄
2417) και το Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποι-
ότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α.) η
αρμοδιότητα εποπτείας του οποίου μεταβιβάσθηκε στον
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την υπ’ αριθμ.
Δ6Α 1015213/2013 ΑΥΟ (Β΄ 130), καθώς και κάθε άλλος
ειδικός λογαριασμός ή φορέας του οποίου η διαχείριση
ή εποπτεία, αντίστοιχα, τυχόν ανατεθεί στην Αρχή στο
μέλλον,
ιθ) την ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση, λει-
τουργία και χρήση του λογισμικού εφαρμογών των
πληροφοριακών συστημάτων ή την προμήθειά του, που
είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσμα-
τική άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την ασφάλεια
και διαχείριση των δεδομένων που προέρχονται από
τις δραστηριότητές της, όπως ιδίως λογισμικού εφαρ-
μογών που υποστηρίζουν τις κύριες αρμοδιότητες των
Φορολογικών και των Τελωνειακών υπηρεσιών και του
Γενικού Χημείου του Κράτους,
κ) την παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του
δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών,
τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των
διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης
και διαφάνειας,
κα) τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής της,
ως προς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και
των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
κβ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο πλαί-
σιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του
καθ’ ύλην αρμόδιου Aναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουρ-
γού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, δύνανται να μεταβιβάζονται και να
περιέρχονται στην Αρχή περαιτέρω αρμοδιότητες που
κατά την κείμενη νομοθεσία ασκούνται από τον Υπουργό
Οικονομικών ή τον αρμόδιο Aναπληρωτή Υπουργό ή
Υφυπουργό Οικονομικών ή τους Προϊσταμένους των
οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και
κείνται εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής.
Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Διοικητή της
Αρχής, ο οποίος μπορεί να τις μεταβιβάζει σε υφιστά-
μενα όργανα της Αρχής ή να εξουσιοδοτεί αυτά, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.
4. Οι αρμοδιότητες που περιέρχονται στην Αρχή ή
στα όργανα αυτής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, κα-
θώς και αυτές που έχουν ήδη μεταβιβασθεί στη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και κείνται εντός του
Τεύχος Α’ 94/27.05.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2659
πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής, δεν μπορούν να
αναμεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονομικών ή στον
Aναπληρωτή Υπουργό ή στον Υφυπουργό Οικονομικών
ή σε άλλα κυβερνητικά όργανα με μεταγενέστερη κανο-
νιστική διοικητική πράξη.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Άρθρο3
Λειτουργική ανεξαρτησία
Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο
Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο
και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό
έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά
όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή
ιδιωτικό οργανισμό. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλί-
ου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής απο-
λαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Άρθρο 4
Σχέσεις με τη Βουλή και διοικητικές αρχές
Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, συμπεριλαμβανο-
μένου του Προέδρου, καθώς και ο Διοικητής της Αρχής,
μετά από αίτημα διαρκούς ή άλλης Επιτροπής της Βου-
λής, ή κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας, καταθέτουν

ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βου-
λής, σύμφωνα με το άρθρο 138Α σε συνδυασμό με το
άρθρο 41Α του Κανονισμού αυτής, σχετικά με θέματα
που αφορούν στις αρμοδιότητες της Αρχής.
Η Αρχή συνεργάζεται με τις διοικητικές αρχές που
ασκούν αρμοδιότητες σε συγκεκριμένους τομείς της
εθνικής οικονομίας και παρέχει τη συνδρομή της, εφό-
σον της ζητηθεί, στις εν λόγω αρχές, στο πλαίσιο άσκη-
σης των αρμοδιοτήτων της.
Άρθρο 5
Σχέσεις με τον Υπουργό Οικονομικών
και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς
1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή επο-
πτεία από τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να υποβάλει στρα-
τηγικές προτάσεις και να παρέχει στρατηγικές οδηγί-
ες στην Αρχή σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό για
την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήμα-
τα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής και σε
εξαιρετικές περιστάσεις. Οι στρατηγικές οδηγίες και οι
προτάσεις δεν μπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά
και λειτουργικά ζητήματα της Αρχής ή σε θέματα του
προσωπικού αυτής.
3. Η Αρχή ενημερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικο-
νομικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 20 του παρόντος νόμου. Ο Υπουργός δεν δύναται,
για συγκεκριμένες υποθέσεις ή περιπτώσεις, να υποβά-
λει προς την Αρχή αίτημα παροχής πληροφοριών ή να
παράσχει δεσμευτικές οδηγίες, του παρέχονται όμως
υποχρεωτικά από αυτήν συγκεντρωτικά στοιχεία που
απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
4. Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονομι-
κών με τον Διοικητή της Αρχής, σχετικά με την εφαρμογή
της φορολογικής πολιτικής, το ζήτημα παραπέμπεται
από τον Υπουργό Οικονομικών στο ΣυμβούλιοΔιοίκη-
σης της Αρχής.
5. Η Αρχή, μέσω του Διοικητή της, εισηγείται στον
Υπουργό Οικονομικών νομοθετικές διατάξεις για ζητή-
ματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.
6. Πριν από την υποβολή προς ψήφιση στη Βουλή
νομοθετικών διατάξεων για ζητήματα φορολογικής και
τελωνειακής πολιτικής, καθώς και της εφαρμογής τους,
ο Υπουργός Οικονομικών τις γνωστοποιεί στην Αρχή.
Η Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που
έλαβε γνώση διατυπώνει γνώμη επ’ αυτών, η οποία σε
κάθε περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για τον Υπουργό
Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της
προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι η Αρχή έχει διατυπώσει
γνώμη σύμφωνη προς το περιεχόμενο των νομοθετικών
διατάξεων. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η ως άνω προθε-
σμία συντέμνεται σε δέκα (10) ημέρες, ενώ σε περιπτώ-
σεις κατεπείγοντος σε τρεις (3) ημέρες.
7. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και για
τη νομοθετική πρωτοβουλία λοιπών Υπουργείων, όταν
αφορούν ζητήματα εμπίπτοντα στο πεδίο αρμοδιοτήτων
της Αρχής. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις υποβάλ-
λονται προς την Αρχή για τη διατύπωση γνώμης μέσω
του Υπουργού Οικονομικών, τηρουμένης της ως άνω
διαδικασίας.
8. Πριν από την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και
εγκυκλίων που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην
εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνει-
ακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που άπτεται των
αρμοδιοτήτων του Γενικού Χημείου του Κράτους, η Αρχή
τις γνωστοποιεί στον Υπουργό Οικονομικών για παρο-
χή απόψεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν είναι δε-
σμευτικές για την Αρχή, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 6
Οργανισμός και Εσωτερικοί Κανονισμοί της
Αρχής
1. Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της
Αρχής, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και των
οργανικών θέσεων του προσωπικού αυτής, τα προσόντα
διορισμού στους κλάδους και στις ειδικότητες, οι κλά-
δοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των
οργανικών μονάδων αυτής, καθώς και η κατανομή των
οργανικών θέσεων του μονίμου και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Αρχής ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα ρυθμίζονται από τον Οργανισμό
της Αρχής.
2. Η λειτουργία της Αρχής ρυθμίζεται από Εσωτερικούς
Κανονισμούς, στους οποίους περιλαμβάνονται:
α) ο Κανονισμός Λειτουργίας αυτής, με τον οποίο κα-
θορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και άσκησης
των αρμοδιοτήτωντης Αρχής, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, και
β) επιμέρους Εσωτερικοί Κανονισμοί με τους οποίους
καθορίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού των υπη-
ρεσιών της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.
2660 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 94/27.05.2016
3. Ο Οργανισμός και οι Εσωτερικοί Κανονισμοί εκδί-
δονται με αποφάσεις του Διοικητή, που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν σύμφωνης
γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 9.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 7
Όργανα Διοίκησης της Αρχής
Τα όργανα Διοίκησης της Αρχής είναι το
Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής.
Άρθρο 8
Συμβούλιο Διοίκησης
1. Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές, αποτε-
λούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόμη τα-
κτικά μέλη, τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
Διοίκησης συμμετέχει ο Διοικητής της Αρχής ως εκ της
ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορί-
ζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δύο (2) από τα
πέντε (5) μέλη κληρώνονται αμέσως μετά από τη λήψη
της απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία
τριών (3) ετών, άλλα δύο (2) για θητεία τεσσάρων (4) ετών
και ένα (1) μέλος για θητεία πέντε (5) ετών, αντίστοιχα.
Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους που σύμφωνα με το προ-
ηγούμενο εδάφιο διορίστηκε για περιορισμένη θητεία, η
ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.
3. Κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρ-
χής, στο Συμβούλιο Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευμέ-
νες συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ζητήματα βέλτιστων
διεθνών πρακτικών, Εμπειρογνώμονας με εμπειρία σε

ζητήματα φορολογικής διοίκησης που έχει αποκτηθεί
στο εξωτερικό. Ο Εμπειρογνώμονας, ο οποίος δύναται να
συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης
χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβα-
σης στα έγγραφα και στοιχεία της αρχής με τα μέλη του
Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Υπουρ-
γός Οικονομικών δύναται, με απόφασή του που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρατείνει
το ανωτέρω χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ακόμη έτη.
4. Το Συμβούλιο Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του, έχει την υποχρέωση να υπηρετεί με
συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκεί τις αρμο-
διότητες που του ανατίθενται από τον παρόντα νόμο και
από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, με γνώμονα την
επίτευξη των στόχων αυτής και την αποτελεσματική και
αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.
5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης,
καθώς και ο Εμπειρογνώμονας, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές
της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.
6. Οι αποδοχές του Προέδρου, των μελών του Συμ-
βουλίου Διοίκησης και του Εμπειρογνώμονα καθορί-
ζονται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) ανά
συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να
υπερβαίνουν ετησίως το τριάντα τοις εκατό (30%) των
αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης
είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημο-
νικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε
τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής
ή / και του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει
να διαθέτουν:
α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. νομικής ή οικονομικής
κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή θετικών επι-
στημών ή δημόσιας διοίκησης ή ισότιμο τίτλο σπουδών
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδι-
κοτήτων. Ιδιαίτερο προσόν κατά την επιλογή θεωρού-
νται οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής ή η
αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που αποδεικνύουν την
επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκο-
πούς της Αρχής ή / και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου
Διοίκησης γνωστικά αντικείμενα,
β) επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τους σκο-
πούς της Αρχής ή / και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου
Διοίκησης αντικείμενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών,
γ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και
ιδίως της αγγλικής,
δ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού
τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
8. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να μην έχουν κώλυμα
διορισμού κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), είτε κατά το χρόνο λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων είτε κατά το χρόνο του
διορισμού, επιπλέον:
α) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρε-
σίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστι-
κής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους.
β) Να μην έχουν αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από
την άσκηση ενός επαγγέλματος ή να μην τους έχει απα-
γορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους
οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρ-
χικού παραπτώματος.
γ) Να μη συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
με την Αρχή.
Τα ίδια ως άνω κωλύματα συντρέχουν και για τον
Εμπειρογνώμονα κατά το χρόνο έναρξης της σχέσης
του με την Αρχή.
9. Για την αντικατάσταση του Προέδρου ή άλλου μέ-
λους κατά τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου, οι
υποψήφιοι δεν μπορεί να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ή κατι-
όντες σε ευθεία γραμμή του Προέδρου ή άλλου μέλους
του Συμβουλίου ή του Διοικητή.
Τεύχος Α’ 94/27.05.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2661
10. Δεν μπορεί να διοριστεί Πρόεδρος ή μέλος του
Συμβουλίου Διοίκησης ή Εμπειρογνώμονας πρόσωπο,
το οποίο είναι ή έχει διατελέσει μέλος του Ελληνικού ή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των
εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος, κατά την
τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο,
ή έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες
ως άνω περιόδους.
11. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης
δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και
δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου
λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε
οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, των οργανισμών το-
πικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και
των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών
Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη
διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο
με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της
θητείας τους δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε
έμμισθο ή άμισθο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη
επαγγελματική δραστηριότητα που δεν συμβιβάζεται
με την ιδιότητα ή τα καθήκοντα μέλους του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Αρχής. Ιδίως δεν επιτρέπεται να
παρέχουν υπηρεσίες ή να έχουν οποιαδήποτε έννομη
σχέση με εταιρεία ή επιχείρηση, εκ της οποίας μπορεί
να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων. Δεν συνιστά
για αυτούς ασυμβίβαστο η άσκηση καθηκόντων μέλους
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος, με καθεστώς πλήρους ή μερικής
απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Άρθρο 9
Αρμοδιότητες ΣυμβουλίουΔιοίκησης
Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδι-
ότητες:
1. Ως προς τις δραστηριότητες της Αρχής, το Συμβού-
λιο Διοίκησης:
α) Παρέχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για το
στρατηγικό σχεδιασμό της Αρχής.
β) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για το στρατηγικό
και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, καθώς και για την
ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού των
δραστηριοτήτων της Αρχής.
2. Ως προς τα ζητήματα προσωπικού της Αρχής, το
Συμβούλιο Διοίκησης: 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.......................................... ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ http://www.et.gr/images/stories/2016/fek_a94_2016/20160100094.pdf